You are hereEECON32 การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32

EECON32 การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32


บทความวิชาการโดยอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จำนวน 19 บทความ

1. การศึกษาพฤติกรรมการกัดกร่อนของแท่งกราวด์ร็อด
A Study of Corrosion Rate Behavior of Ground Rods

ไชยพร  หล่อทองคำ,  ศิขริน  ศรโชติ,  กิตติกร มณีสว่าง  และเอกรัตน์  ไวยนิตย์

2.การออกแบบและสร้างหม้อแปลงเทสล่าโดยใช้เทคนิคฟูลบริดจ์อินเวอร์เตอร์
Design and Construction of Tesla Transformer by Full Bridge Inverter

อุดม พรหมศรีจันทร์, นรงฤทธิ์ เสนาจิตร และไชยพร หล่อทองคำ

3.การออกแบบและสร้างเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตโดยใช้เทคนิคแรงดันสูงความถี่สูง
Construction of an Ionizer Electrostatic Eliminator Using a High-Voltage High-Frequency Technique

นรงฤทธิ์ เสนาจิตร และ อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

4.เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบติดตามกำลังงานสูงสุดของแผงเซลล์สุริยะ
Optimization Technical of Solar Panel ’s Maximum Power Point Tracking

สร จารุวรรณชัย,  สุรชาติ แซ่ซื้อ, และอนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ

5.การประยุกต์ใช้วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุดด้วยเทคนิคแบบชาญฉลาดในการประมาณสถานะของระบบไฟฟ้ากำลัง
An Application of Intelligent Optimization Techniques for Power System State Estimation

วรายุทธ คัมภีราวัฒน์ และ ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์

6.การชดเชยแรงดันไฟฟ้าด้วยดี-สแตตคอมโดยใช้ตัวควบคุมสถานะป้อนกลับ
Voltage Compensation of D-STATCOM by Using State Feedback Controller

ชัยยุทธ์ สัมภวะคุปต์ และ ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์

7.ผลกระทบของการชดเชยแบบอนุกรมด้วยตัวเก็บประจุในสายส่งระยะไกลต่อการทำงานของรีเลย์ระยะทาง
Effects of Series Compensation in Long Transmission Line on Distance Relay Operation

กฤษณะ  วิฒิรณประเสริฐ , ชัยยุทธ์  สัมภวะคุปต์, วรายุทธ  คัมภีราวัฒน์  และทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์

8.การศึกษาเทคนิคการควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่บัส 115 kV ของโรงไฟฟ้าโกลว์ เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
A Study Controlled Technique of Bus Voltage 115 kV in Glow Power Plant for Energy Efficiency

นายจำรัส ศรีระษา, นายนราดล โชติวรรณพร  และ นายพิชิต ลำยอง

9.Electricity Generation Scheduling by Hybrid Ant System Algorithm with Priority List Method
  Kritsana Withironprasert, Dulyatat Nualhong, Songsak Chusanapiputt and Sujate Jantarang

10.การเปรียบเทียบวิธีการประเมินประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนำในขณะใช้งาน
Comparison of induction motor field efficiency estimate methods

ปุณยภัทร  ภูมิภาค และ ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย

11.การวัดความเร็วของมอเตอร์เหนี่ยวนำเมื่อขับเคลื่อนด้วยอินเวอร์เตอร์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สัญญาณกระแสของมอเตอร์
A Speed Measurement of Induction Motor Fed by Inverter Using Motor Current Signature Analysis Techniques

ปุณยภัทร  ภูมิภาค และ ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย

12.วิธีการเบื้องต้นสำหรับประเมินอุณหภูมิขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำโดยใช้ต้นแบบความร้อนอย่างง่าย
Preliminary Approach to Stator Winding Temperature Estimation of Induction Motor Using Simplified Thermal Model

ปุณยภัทร  ภูมิภาค และ ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย

13.การคำนวณหาค่าความเก็บประจุสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสเมื่อต่อใช้งานกับระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟสร่วมกับจีเนติกอัลกอรึธึม
A Capacitance Calculation for Three-phase Induction Motor Fed by Single-phase Voltage using Genetic Algorithms

กัลยา  เย็นฉ่ำ   ปุณยภัทร  ภูมิภาค และ  สลิลทิพย์ สินธุสนธิชาติ

14.การใช้งานมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าหนึ่งเฟส
Three-phase Induction Motor Operation with Single-phase Voltage Source

สลิลทิพย์  สินธุสนธิชาติ และ ณรงค์ฤทธิ์  เรียนทับ

15.การทำนายสมรรถนะของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสเมื่อต่อใช้งานกับระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟสในรูปแบบของคาปาซิเตอร์สตาร์ท
Performance Prediction of Three-phase Induction Motor Operated by Single-phase Supply System under Capacitor Start Condition

ณรงค์ฤทธิ์  เรียนทับ และ สลิลทิพย์  สินธุสนธิชาติ

16.Slip Regulation Control of an Unbalanced Two-Phase Induction Motor Drive
Chakrapong Charumit, Wekin Piyarat  and Vijit Kinnares

17.การควบคุมแรงบิดโดยตรงด้วยหลักการสเปซเวกเตอร์พัลส์วิดมอดูเลชั่นแบบแรงดันเฟสไม่สมดุลสำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำสองเฟสชนิดพารามิเตอร์ไม่สมมาตร
Direct Torque Control Based on Unbalanced Phase Voltage Space Vector PWM for an Asymmetrical Parameter Type Two-Phase Induction Motor Drive

เวคิน  ปิยรัตน์,  จักรพงษ์  จารุมิศร์ และ วิจิตร  กิณเรศ

18.การปรับปรุงปริมาณฮาร์มอนิกของแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบกระตุ้นภายในตัวเองที่ประยุกต์ใช้งานกับระบบกักเก็บพลังงาน
Harmonic Improvement of the Terminal Voltage for Self-Excited Induction Generators Applied to Energy Storage system

พุทธพร  เศวตสกุลานนท์ และ  วิจิตร  กิณเรศ

19.การสืบสวนความผิดเพี้ยนของแรงดันไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าสูญเสียของการักษาระดับแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วโดยใช้ตัวชดเชยแบบสแตติกสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำสามเฟสแบบกระตุ้นภายในตัวเอง
Investigation on the Harmonic Voltage Distortion and Power loss of Terminal Voltage Regulation by Static Var Compensators for a Three Phase Self-Excited Induction Generator

พุทธพร  เศวตสกุลานนท์ และ  วิจิตร  กิณเรศ